Ars-Peintura 
Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Algemene voorwaarden
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus. Er zijn 30 lesweken per jaar.
Een lid mag wekelijks alle bijeenkomsten bijwonen. Na aanmelding ontvangt men van de
penningmeester een nota met het contributiebedrag. Bij tussentijdse aanmelding betaalt men
naar rato van het aantal lesweken dat resteert. Opzegging dient te geschieden een maand voor
het einde van het verenigingsjaar, derhalve vóór 1 juli, anders is men contributie voor het
volgende verenigingsjaar verschuldigd. Leden dragen gezamenlijk de verantwoording voor
het netjes en in orde houden van de materialen.